O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Osnovni principi rada

Način razmišljanja i shvatanja problema menadžmenta komunalnim čvrstim otpadom zasnovan na sistematičnosti naziva se "Integralni Održivi Menadžment Otpadom". On naglašava značaj uloge koju učesnici-generatori i sakupljači otpada, preduzeća, domaćinstva i drugi, imaju pri kretanju otpada, kao i praktične i tehničke elemente sistema upravljanja otpadom koji podrazumevaju minimizaciju, prevenciju, sakupljanje, tretman, reciklažu i ponovnu upotrebu.

U Srbiji godišnje nastane 12 miliona tona otpada od kojih se čak 10 miliona ne tretira i zagađuje životnu sredinu, a razvoj cirkularne ekonomije veoma je važan, jer bi omogućio kako bolje iskorišćenje otpada, tako i nova radna mesta, procena je efekata Programa za uvođenje cirkularne ekonomije do 2023. koji je predložio NALED, uz podršku GIZ-a.

Ljudske delatnosti povezane sa potrošnjom i proizvodnjom ogledaju se u potražnji za prirodnim resursima, s jedne strane, odnosno u zagađenju životne sredine, s druge strane. Posledice ljudske potrošnje postaju sve očiglednije posmatrano kroz lokalne, regionalne i globalne ekološke probleme, kao što su promena klime, degradacija šuma, nestajanje biološke raznovrsnosti, zagađenje voda i naročito prisutno stvaranje otpada. JKP Sava svojim stalnim radom nastoji da sakupi sav otpad i bezbedno ga odloži kako bi što više smanjili uticaj na zdravlje stanovnika Opštine Pećinici!

Izbegavajte plastiku, kupujte hranu sa minimalnim pakovanjem, pretvorite organski otpad u kompost, ne ostavljajte otpad na divljim deponijama. Prijavite osobe koje prave divlje deponije!