O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Objave u kategoriji: Sakupljanje otpada

Način razmišljanja i shvatanja problema menadžmenta komunalnim čvrstim otpadom zasnovan na sistematičnosti naziva se “Integralni Održivi Menadžment Otpadom”. On naglašava značaj uloge koju učesnici-generatori i sakupljači otpada, preduzeća, domaćinstva i drugi, imaju pri kretanju otpada, kao i praktične i tehničke elemente sistema upravljanja otpadom koji podrazumevaju minimizaciju, prevenciju, sakupljanje, tretman, reciklažu i ponovnu upotrebu.