O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Objave u kategoriji: Oržavanje javnih površina

Način razmišljanja i shvatanja problema menadžmenta komunalnim čvrstim otpadom zasnovan na sistematičnosti naziva se “Integralni Održivi Menadžment Otpadom”. On naglašava značaj uloge koju učesnici-generatori i sakupljači otpada, preduzeća, domaćinstva i drugi, imaju pri kretanju otpada, kao i praktične i tehničke elemente sistema upravljanja otpadom koji podrazumevaju minimizaciju, prevenciju, sakupljanje, tretman, reciklažu i ponovnu upotrebu.

Oržavanje javnih zelenih površina u urednom, čistom i ispravnom stanju, načinu i uslovima njihovog korišćenja, staraju se javna preduzeća i druga preduzeća i preduzetnici kojima su ti poslovi povereni, mesne zajednice; vlasnici i korisnici objekata, uređaja i instalacija koji su postavljeni na površinama javne namene saglasno Odluci