O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Usluge – odnonošenje smeća – deponija

Sanacija i održavanje deponija

01

Transferna stanica za komunalni otpad u Deču

Nakon što je 2010. godine otvorena Transferna stanica za komunalni otpad u Deču, na koju se već odlaže otpad koji se organizovano prikuplja u svih 15 naselja, Opština Pećinci je, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, počela sa sanacijom deponija na svojoj teritoriji. Trenutno je u toku sanacija lokalne deponije u Pećincima, a radove izvodi preduzeće „AT prevoz“ iz Subotišta.
02

Konačni cilj: sanacija svih deponija i integralno upravljanje otpadom

Konačni cilj je da se, nakon sanacije i zatvaranja deponije, zabrani odlaganje smeća na ovim lokacijama, s tim da se odlaganje otpada vrši u okviru usluge JKP „Sava“ na protočnu deponiju u Deču. Opština je u ovom poslu dobila i podršku resornog ministarstva u iznosu od milion dinara, što je preko 50% ukupne vrednosti posla. Ideja je da se na kraju sva sanirana odlagališta predaju Mesnim zajednicama na čuvanje i upravljanje.